Pěstební plán ovsa

 

Požadavky na prostředí

 

Oves je plodinou málo náročnou na klimatické a půdní podmínky. Má malé požadavky na dodatečné vstupy, ale také na ně nejméně ze všech obilnin reaguje. Pluchatý oves se dobře přizpůsobuje vlhkým a chladnějším polohám, bezpluchý oves je náročnější. Oves klíčí při teplotě 3 - 5°C, pro nabobtnání a klíčení potřebuje značné množství vody. Naklíčené zrno není příliš citlivé na nízké teploty, proto oves snáší časné setí za chladného počasí. Klíčním rostlinám nevadí ani vyšší vlhkost půdy, jak dokladuje staré přísloví. " Zasej mě, zašlap mě třebas v bláto, přesto budu jako zlato". Zato sucho může nepříznivě ovlivnit dobu vzcházení i procento vzešlých rostlin.

 

Pro růst ovsa je příznivější chladnější a vlhčí počasí s bohatými srážkami především v květnu a počátkem června. Oves má největší spotřebu vody na příjem živin a jejich uložení. Zvláště nepříznivé je pro něj suché a horké léto, především období tvorby obilek. Oves je rostlinou typicky dlouhodenní. Časné setí napomáhá ke zvýšení odnožování a diferenciaci základů laty, dlouhý den pak k jejich vývinu. Oves není náročný na půdní podmínky. Vhodné jsou především půdy schopné udržet vláhu (hlinité, jílovité a rašelinné). Na těžkých půdách roste s výživou a srážkami nebezpečí poléhání. Vhodné jsou půdy humózní, slabě vápnité, ale snáší i půdy méně strukturní, velmi kyselé. Nejméně vhodné jsou pro oves půdy lehké, suché. Na písčitých půdách lze oves pěstovat jen v podmínkách pravidelného přísunu srážek během vegetace. (650 - 800 mm)

 

Nenáročnost ovsa je zdůvodňováná jeho silně vyvinutou kořenovou soustavou, schopnost čerpat z půdy i méně přístupné živiny a dokonce za přispění kořenových výměšků živiny z půdy uvolňovat.

 

Proto je oves tradičně nazýván doběrnou plodinou, je zařazován často do nepříznivých podmínek a proto také mimo jiné nevykazuje v praxi vysoké výnosy. Vhodnou agrotechnikou lze výnosy zvýšit.

 

Výběr stanoviště

 

Pro pěstování potravinářského ovsa je třeba volit pozemky málo zatížené emisemi (celkovými i místními). U větších producentů je vhodné analýzou půdy zjistit obsah a mobilitu těžkých kovů (zvláště kadmia, olova, arsenu a rtuti) a případně reziduí pesticidů.

 

Pro pěstování ovsa jsou vhodnější otevřené plochy, neuzavřené lesem. Na takových je menší předpoklad přenosu viróz (sterilní zakrslosti, žluté virové zakrslosti BYDW), nižší výskyt bzunky ječné i menší možnost poškození porostů ptactvem (bažanti, havrani), zvláště při vzcházení.

 

 

Oves je rostlinou typickou dlouhodenní. Časné setí napomáhá ke zvýšení odnožování a diferenciaci základů laty, dlouhý den pak k jejich vývinu. Oves není náročný na půdní podmínky. Vhodné jsou především půdy schopné udržet vláhu. Hlinité, jílovité i rašelinné. Na těžkých půdách roste s výživou a srážkami nebezpečí poléhání. Vhodné jsou půdy humózní, slabě vápnité, ale snáší i půdy méně strukturní, velmi kyselé. Nejméně vhodné pro oves jsou půdy lehké, suché. Na písčitých půdách lze oves pěstovat jen v podmínkách pravidelného přísunu srážek během vegetace.

 

Nenáročnost ovsa je zdůrazňováná jeho silně vyvinutou kořenovou soustavou, schopnost čerpat z půdy i méně přístupné živiny a dokonce za přispění kořenových výměšků živiny z půdy uvolňovat.

 

Proto je oves tradičně nazýván doběrnou plodinou, je zařazován často do nepříznivých podmínek a proto mimo jiné nevykazuje v praxi vysoké výnosy. Vhodnou agrotechnikou lze výnosy zvýšit.

 

Základy pěstování ovsa Jan Moudrý

Zařazení v osevním postupu

 

Oves je dosud vzhledem ke svým vlastnostem běžně zařazován jako doběrná plodina. Obvykle následuje na konci obilních sledů.

 

Zvláště v monokulturách obilnin působí oves jako přerušovač, protože není téměř vůbec napadán houbami(Ophiobolus gr., Cercosporella herp., Fusarium, Rhizoctonia ap.), které působí tzv. choroby pat stébel, výměšky kořenů ovsa navíc brzdí aktivitu zárodků těchto hub.

 

U jarní pšenice seté po ovsu byl zjištěn až 6x nižší výskyt chorob pat stébel, než když byla setá po jarním ječmeni. U ozimé pšenice seté po ovsu byl výskyt této choroby až 8x nižší, než, byla - li její předplodinou jarní pšenice.

 

Podíl obilovin nad 45-50 % v osevních postupech by měl tvořit oves a žito.

 

Použití ovsa jako krycí plodiny pro jetelovinu nebo jeho zařazení mezi okopaninu a obilninu vytváří v osevním postupu dvouletý přerušovač s ještě výraznějšími fytosanitárními účinky. Oves jako ochranná krycí plodina pro podsev jetele lučního více potlačuje plevele, aniž by konkurenčně omezil růst a vývin podsevu.

 

Nároky na předplodinu se zhoršujícími podmínkami prostředí rostou. Je - li oves zařazován po obilnině, resp., jiné méně vhodné předplodině, je nutné zvláště raným setím, vyšším hnojením dusíkem a chemickou ochranpou proti škodlivým činitelům nepříznivý vliv předplodiny omezit. Z obilních předplodin ovsa je vhodnější pšenice setá po okopanině než ječmen. Nejméně vhodnou obilní předplodinou ovsa je žito.

 

Za nejlepší předplodiny ovsa (zvláště v bramborářské oblasti) lze považovat okopaniny (hnojem hnojenou krmnou řepu, cukrovku nebo brambory) a luskoviny.

 

V místech s dostatkem vláhy je možno oves zařadit po jetelovinách (jetel, jetelotráva) nebo zaoraných travních porostech. Na zaoraných pastvinách či loukách je možno zařadit oves i 2x po sobě, protože dobře využívá živiny, zvláště dusík, z pozvolna se rozkládajícího drnu.

Vzhledem ke zvláštním schopnostem kořenové soustavy ovsa je možno ho použít k osetí dna rybníku (letnění), rekultivovaných ploch apod.

 

Bezpluchý oves má vyšší nároky na předplodinu. V praxi je doposud zařazován ze 60% po obilnině, převážně ozimé pšenici, což je nevhodné (i z hlediska těžko odstranitelných zrn před zpracováním vloček). protože je velmi odolný proti poléhání, snese i vysokou hladinu dusíku v půdě, je vhodné tvořit sled: hnojená okopanina (pozdní) - bezpluchý oves - ozimá pšenice. pěstování ovsa po sobě není vhodné, výnosy rychle klesají vlivem zamoření půdy hád'átkem ovesným, bzunkou aj. škůdci. Doporučovaný odstup pro oves v osevním postupu je 4-5 let.

Základy pěstování ovsa Jan Moudrý