Zmínky o chlebu v bibli

 

Amos 8:11 Hlad ne po chlebu...

 

Matouš 4:4 Člověk nebude žít ze samotného chleba...

 

Matouš 16:12 Mít se na pozoru, ne před kvasem chleba...

 

Matouš 26:26 Vzal chléb a rozlámal jej...

 

Lukáš 9:13 Nic než pět chlebů a dvě ryby...

 

 

Jan 6:35 Jsem chléb života...

 

Matouš 6:11 Dej nám dnes náš chléb ...

 

Izaiáš 55:2 Peníze za to co není chléb...

 

Žalm 37:25 Potomstvo jak hledá chledá chléb...

 

1Mojžíšova 3:19 V potu své tváře budeš jíst chléb...

 

 

1 Korintským 11:26 Kdykoli totiž jíte tento chléb...

 

1 Korintským  10:17 Protože je jeden chléb...

 

1 Mojžíšova  41:5 Na jednom steble sedm klasů...

 

 

Rut 2:2 Paběrkovat mezi klasy...

 

 

Marek 4:28 Nejprve steblo, potom klas...

 

Kazatel 11:1  Posílej svůj chléb po povrchu vod, nebot' po mnoha dnech jej opět najdeš.

 

Lukáš 24:30 A když se posadili ke stolu , aby se společně najedli , Ježíš vzal chléb , požehnal ho a nabídl jim ho.V ten okamžik Ho poznali.

Pokušení Ježíšovo na poušti

 

Z pouště vanul mírný vánek. Její písek se třpytil. Těžce uléhal sluneční žár na rozeklané judské pohoří. Nic nerušilo hluboký klid a posvátnou vážnost mlčícího pustého kraje.

 

Ale tím mocněji ozýval se vnitřní hlas osamělého poutníka, který s modlitbou a v rozjímání vstupuje v tato místa. Je to Ježíš Nazaretský. Duch svatý jej sem vedl, do veliké školy samoty. Čtyřicet dní a čtyřicet nocí nejedl a nepil.

 

Syn Boží měl svému Otci nebeskému mnoho říci; nebot' stojí na prahu své veliké, věčné, vykupitelské dráhy. A chce též příklad dáti lidem; aby činili jako činil on. Aby bojovali a vítězili, jako on bojoval a vitězil.

 

Ďábel má bystré oči. Při narození Kristově jasně poznal, že je vtělený Syn Boží. Ale tichý život Kristův v Nazaretě jej mátl. Byl v nejistotě, zda to opravdu Syn Boží. Nyní jej chce svésti k zázraku, aby nabyl jistoty. Proto přistupuje k němu, řka: "jsi-li Syn Boží, rci tomuto kameni, aby se stal chlebem."

 

A Kristus vážně a majestátně mu odpovídá: "Ne samým chlebem živ jest člověk, nýbrž každým slovem Božím.

 

Písmo svaté v obrazech

V textové úpravě prof. Emanuela Žáka a s rytinami Nazarénské školy

Díkůvzdání

 

Nejen to co jíme, ale i to jak jíme je obrazem našeho života. Je čas se zastavit, poděkovat  vychutnat nejen jídlo, ale i život.

 

Modlitba a překlad z bible Králické

 

Otče náš, jenž jsi na nebesích.

 

Posvět' se jméno Tvé.

 

Přijd' království Tvé.

 

Bud' vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi.

 

Chléb náš vezdejší dejž nám dnes.

 

A odpust' nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům.

 

A neuved' nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

 

Nebot' Tvé jest království i moc a sláva na věky věků. Amen.

 

 

Díkůvzdání

 

Viděl jsi v zimě holá pole spát,

v létě jsi spatřil zlaté klasy stát.

Nikdy proto nezapomeň v srdci svém:

musí se nejprv Boží zázrak stát,

abys mohl jíst svůj denní chléb.

(autor neznámý, překlad Lucie Hattanová)

 

Díkůvzdání

 

Chceme Ti děkovat za náš chléb,

chceme též pomáhat, když nouze je,

chceme i tvořit - sílu nám dej,

chceme vše milovat - Pane pomáhej.

¨(autor neznámý, překlad Lucie Hattanová)

 

Díkůvzdání

 

Chcem vděčni být za chléb, jejž jíme.

A pomáhat, kde nouzi zříme.

Chcem pracovat - nás posiluj.

Chcem milovat - nás naplňuj.

(autor neznámý, překlad Jan Dostal)

Otčenáš

 

"Syn" znamená lásku Otce. Proto se ten, kdo by se chtěl ujmout svého dědictví jako syn, musí dokonale oddělit od všech zlých skutků.

"Otče náš": obě slova jsou zvoláním. Je to jako kdyby se řeklo: Otče  všech, kteří mají být zachráněni.

"Jenž jsi na nebesích": To znamená, ty který bydlíš u svatých a v božských silách (andělové, archandělové, principy nebo duchové počátku). Možná se věřilo, že se musí říkat: Otče náš, jenž jsi na nebesích ...., i proto, že člověk chtěl Otce odlišit od d'ábla jako otce, jemž je lhářem a otcem zlých, tzn. těch, kteří naprosto nemohli být požehnáni milostrdenstvím, jenž by je zachránilo. Proto tedy říkáme. "Otče náš".

 

"Posvět' se jméno tvé": Jménem Božím rozumíme Kristuv zákon. Je to jako kdybychom řekli: tvůj zákon necht! se naplní ve tvém lidu.

 

"Přijd' království  tvé":králostvím Božím je třeba rozumět Krista. Jak praví Kristus v evangeliu: Království Boží je uprostřed mezi vámi (Lukáš 17:21). Ale králobvstvím Božím můžeme rozumět i "Boží lid, který má být zachráněn". Je to jako kdybychom řekli: Pane, vyved' svůj lid ze země nepřítele. Z toho důvodu křest'ané den co den snažně  prosí svého Otce o záchranu Božího lidu.